ที่ปรึกษาหลักสูตร REAL Marketing

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาหลักสูตร REAL Marketing

ผศ.ดร วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาหลักสูตร REAL Marketing